Forskning Artikler

Undersøkelse ved University of Pennsylvania Heydorn, Frazer Weiss. 1981
TEMS-stimulering i klinisk forsøk økte konsentrasjonen av stoffet syklisk AMP. Det ble også påvist at belastningstrening hos mennesker økte konsentrasjonen av syklisk AMP - et ”budbringermolekyl”. som gir økning av utskillelsen av veksthormon og testosteron i blodet bygger og styrker muskelvev. Flere studier med denne form for trening rapporterer også om økt seksualdrift. Senere studier har også vist at slik trening senker LDL-kolesterolet.

Université de Bourgongne, Frankrike,Maffiuletti, 2001
Økning i refleksfunksjonen under fotsolen, og signinfikant økning av muskelstyrke etter 4 uker med TEMS, Konklusjon: styrking av muskulaturen skyldes delvis denne forbedring i nerve-refleksfunksjonen

En studie I USA med eldre pleietrengende pasienter på over 90år viste at de som drev intensiv i en periode på åtte uker, økte muskelstyrken med 174 prosent

University of Georgia, (Bickel, Slade, Haddad, Adams, Dudley 2003) - SCI-pasienter (spinal cord injury, ryggmargskader) Trening med TEMS som ble satt i gang ikke senere enn 15 uker etter skaden forhindret i vesentlig grad tap av muskelmasse som følge av inaktivitet, gav raskere rekonvalisens.

Snyder-Mackler et al. 1995 og University of Delaware - Påviste at TEMS stimuli i rehabilitets programmer etter skader i kombinasjon med frivillig sammentrekning av muskulatur førte til en raskere gjenvinning av muskelstyrke.

Dobsak, Masaryk University of Brno, Tsjekkia, 2005 - TEMS på pasienter med kronisk hjertefeil, Signifikant
forbedring etter 8 uker.

University of Georgia, (Bickel, Slade, Haddad, Adams, Dudley 2003) - SCI-pasienter (spinal cord injury, ryggmargskader) Trening med TEMS som ble satt i gang ikke senere enn 15 uker etter skaden forhindret i vesentlig grad tap av muskelmasse som følge av inaktivitet, gav raskere rekonvalisens

 

To studier offentliggjort i Physical Therapy, 1991 og 2003 påviste en raskere leging av kroniske sår ved elektrostimuli
av huden.

Resultater av spørreskjema survey

For en del år siden ble det foretatt en undersøkelse blant brukere av Trimform muskelstimulatorer. Spørreskjema ble sendt til ca. 500 brukere. Man fikk tilbake  svar fra 270 brukere av apparatene.  Resultatene fra besvarelsene  er systematisert i tabeller nedenfor fordelt på forskjellige indikatorer.

I tabellen nedenfor er svarene fordelt mellom to hovedindikatorer:

1. Behandling for muskelterapi og

2. Medisinske problemer og kosmetisk og treningserfaringer.

Imidlertid  har man her måtte foreta et skjønn p.g.a en del overlapping der Trimform brukes for begge  formål i en del tilfeller. 

Populasjonen er inndelt i to aldersgrupper: 20-50 år og  50 - 90 år.

Endelig er svarene kategorisert i:

1. gode til meget gode resultater. 2. Middels gode  3. ubetydelige resultater. 

Respondentene ble bedt om å oppgi yrke  som er  fordelt nederst i tabellen.  I tabellen høyre  er resultatene oppgitt i prosenttall.

Hva brukes elektroterapi for?

Respondentene ble spurt om å oppgi hva som var formålet med bruk av Trimform-apparatet for elektroterapi.  Det ble oppgitt et bredt spekter av problemområder  og bruksområder for behandlingen.  Resultatene er vist i stolpediagrammet nedenfor som viser  relativt antallet behandlingsområder apparatene er brukt for. Undersøkelsen ble foretatt før det nyeste apparatet med utstyr for ansiktsbehandling  kom.  Derfor er bruksområdet lavt i forhold til hva det ville ha vært om undersøkelsen ble foretatt i dag.   

Unntaket er de to siste: "nakke,skuldre rygg"  og  "oppstramming, figurtrening"  der lengden på søylene ikke kan vises p.g.a av størrelsen,  men antallet brukere er i stedet oppgitt,  henholdsvis 142 og 114.

 

Studier

Doktorgrad om effekten av elektrisk muskelstimulering

Espen Rostrup har i sin forskning evaluert effekten av elektrisk muskelstimulering (cTEMS) kombinert med varme på fedme og kondisjon. Fredag disputerer han ved Universitetet i Bergen.

Nyheter

Avhandlingen har tittelen “The effects of combined thermal and electrical muscle stimulation (cTEMS) on fatness and fitness”.

Fedme og inaktivitet er sentrale risikofaktorer i utviklingen av koronar hjertesykdom. Fysisk aktivitet og trening har veldokumenterte sykdomsbeskyttende og livsforlengende effekter, men like fullt er det mange mennesker ikke kan nyttiggjøre seg av disse effektene. Elektrisk muskelstimulering kan være et alternativ for disse, enten på permanent basis, eller som en overgang til vanlig fysisk aktivitet. De kliniske effektene er imidlertid ikke tilstrekkelig kartlagt. Rostrup har evaluert effekten av elektrisk muskelstimulering kombinert med varme, såkalt cTEMS, både under stimulering og ved regelmessig bruk over et gitt tidsrom. Dette skriver Universitetet i Bergen i en pressemelding.

Økt blodgjennomstrømning

cTEMS viste fysiologisk respons tilsvarende moderat fysisk aktivitet. Mens den elektriske muskelstimuleringen ga økende oksygenopptak ved økende intensitet, ga økt varme stigning i veksthormon og økt blodgjennomstrømning i vevet gjennom utvidelse av perifere kar.

For å undersøke effektene ved regelmessig bruk, ble cTEMS gitt tre ganger i uken til inaktive personer med fedme, som for øvrig ikke endret sine levevaner. Etter åtte uker fikk deltakerne signifikant bedre kondisjon målt ved økning i maksimalt oksygenopptak på tredemølle. Etter behandlingsperioden fant man også økt fettforbrenning, både under fysisk aktivitet og målt direkte i fettvev over et tidsrom på 24 timer.  Den økte fettmetabolismen gjenspeilet seg også i økt celleaktivitet i fettcellenes mitokondrier, som er ansvarlige for forbrenning og omsetning av fettsyrer.

Kan vise seg nyttig

Kombinert med en lavkarbo-høyfett-diett, ga cTEMS en signifikant større reduksjon av indre bukfett, såkalt visceralfett, sammenlignet med dietten alene. Visceralfett er et metabolsk aktivt fettvev assosiert med betydelig risiko for hjerte- karsykdom.

- Oppsummert, gir cTEMS fysiologisk respons svarende til trening - og kan vise seg nyttig, både som et alternativ til trening hos personer med inaktivitet og fedme, som ikke kan eller vil trene, og som et supplement til vektreduserende diett, skriver Rostrup i pressemeldingen.

------------------------------------